Happy Hour II

Happy Hour II

Happy Hour II

Dimensions: 230x110cm

Medium: Oil on Paper

Artist
Ilya Volykhine