He Set a Trap to Catch a Fox

He Set a Trap to Catch a Fox

He Set a Trap to Catch a Fox

Dimensions: 120x170

Medium: Mixed media

Artist
Ilya Volykhine