Love & Other Verses

Love & Other Verses

Love & Other Verses

$5,500.00 NZD

Dimensions: 112x95cm

Medium: Oil on Hahnemuhle Paper 

Artist
Ilya Volykhine