Mōwhitiwhiti (Grasshopper)

Mōwhitiwhiti (Grasshopper)

Mōwhitiwhiti (Grasshopper)

Dimensions: 695 x 584mm

Medium: Mixed Media Featherwork

Artist
Melanie Richardson