Ribbon Dance

Ribbon Dance

Ribbon Dance

Dimensions: 40x40cm

Medium: Mixed media

Artist
Ilya Volykhine