Happy Hour VI

Happy Hour VI

Happy Hour VI

Dimensions: 220x110cm

Medium: Mixed media

Artist
Ilya Volykhine